سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن چشم براه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مجتمع
اکبر سلیمانی فرد – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوترموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مج

چکیده:

امروزه، افزایش فشارهای رقابتی و دشواری های کسب و کار از سویی و محدودیت منابع از سوی دیگر، سازمان ها را به تمرکز بر «شایستگی های اصلی» (با هدف کسب و تقویت مزایای رقابتی) سوق می دهد. از این رو، انجام فعالیت های غیر اصلی و بخش هایی از فعالیت های اصلی می تواند با استفاده از پتانسیل منابع خارجی صورت پذیرد. البته، تصمیم سازی در خصوص انجام فعالیت ها در «داخل سازمان» یا «توسط منابع خارجی» به بررسی های دقیقی نیازمند است و عموما با ملاحظات استراتژیک و تحلیل های فنی و هزینه ای توام می باشد. در این مقاله، ضمن بیان کلیات بحث و مروری بر ادبیات موضوع، و نیز اشاره به فقدان یک رویکرد عملی وساخت یافته در اتخاذ در اتخاذ تصمیمات ساخت/ خرید، بر مبنای تعریف و تعیین شایستگی ها و محصولات اصلی سازمان، یک الگوریتم پیشنهادی دو (۲) فازی به همراه یک مطالعه ی موردی ارایه گردیده است. این الگوریتم، یک رویه ی عملی مبتنی بر دو فاز (۲) شامل فاز تحلیل «استراتژیک» (فاز اولیه) و فاز تحلیل «فنی و هزینه ای» (فاز ثانویه) می باشد که فاز ثانویه بر پایه ی یک چک لیست متشکل از ده (۱۰) معیار و دوازده (۱۲) سوال بنا نهاده شده است. ضمن آن که الگوریتممورد نظر توسط مولفان به یک «نرم افزار» تبدیل شده و مطالعه ی موردی مربوط، به کمک این نرم افزارا، مورد تحلیل قرار گرفته است.