سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا سادات دستوری – کارشناس ارشد مهندسی آب-هیدرولیک،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صالح امین یاوری – کارشناس ارشد مهندسی آب-هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نرگس بابازاده – کارشناس ارشد مهندسی نقشه برداری GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

با افزایش قابلیتهای اطلاعات دیجیتالی و سنجش از راه دور، نظیر مدل ارتفاعات رقومی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS سرعت و دقت بیشتری برای تحلیل پدیده شکست سد فراهم شده است. مدلسازی مبتنی بر GIS با دیدگاه محوریت قرار دادن اطلاعات، بر ارائه اطلاعات متناظر با داده های مکانی واقعی،در ورودیها و نمایش نتایج تاکید داشته و مدل هیدرولیکی به عنوان یک مدل واسطه خارجی بر این سیستم مدلسازی اعمال میگردد.در این مقاله با تحلیل و پردازش اطلاعات ورودی و خروجی در پدیده شکست سد، چگونگی تبادل اطلاعات در سیستم مدلسازی مبتنی بر GIS بررسی و کارآیی سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارائه راهکارهای بهینه در آثار ناشی از شکست سد، در مدلهای مفهومی تخمین خسارات و تلفات، ارائه شده است. درادامه به منظور ارزیابی مناسب از نتایج پهنه بندی سیلاب و همچنین به منظور پیش بینی آثار تخریب ناشی از شکست سد، در قسمتهای سیلابگیر شده با تخصیص لایه رستری به مناطق سیلابدشت،چگونگی تخمین خسارات در کاربری های متفاوت با تخصیص شاخص و عدد خسارت در سیستم مدلسازی GIS ارزیابی وبررسی گردیده است.