مقاله توصيف ارتباط بين پايگاه مهارگري با تعهد سازماني اعضاي هيات علمي رشته تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: توصيف ارتباط بين پايگاه مهارگري با تعهد سازماني اعضاي هيات علمي رشته تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي کشور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله پايگاه مهارگري
مقاله تربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصفيان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري يزدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعهد سازماني، نوعي نگرش شغلي است که در درک، فهم، پيش بيني رفتار سازماني کارکنان اهميت خاصي دارد. تعهد سازماني ترکيبي از سه بعد عاطفي، عقلايي و هنجاري است و ماهيت ارتباط کارکنان با سازمان در هر يک از اين ابعاد سه گانه متفاوت است و لازمه شناخت دقيق اين فرايند، درک عامل مرتبط با آن در حيطه نيروي انساني است. ازاين رو، اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين تعهد سازماني با پايگاه مهارگري اعضاي هيات علمي رشته تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي کشور انجام شد. روش پژوهش توصيفي-همبستگي و حجم نمونه برابر با ۲۲۰ نفر از اعضاي هيات علمي برابر با ۸۳ درصد از حجم جامعه آماري بود. ابزار اندازه گيري نيز پرسشنامه تعهد سازماني مي ير (۱۹۹۱) و پايگاه مهارگري لونسون (۱۹۸۱) بود. داده هاي حاصل از ابزارهاي اندازه گيري به وسيله روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج پژوهش حاکي از وجود ارتباط مثبت و معني دار بين پايگاه مهارگري دروني با تعهد سازماني و ابعاد آن و همچنين پايگاه مهار بيروني (قدرت) با تعهد عقلايي و هنجاري و عامل شانس با تعهد عاطفي در سطحP<0.01  بود.