مقاله توصيف نگرش و گرايش مردم به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي در جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: توصيف نگرش و گرايش مردم به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي در جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت حرکتي
مقاله مردم ايران
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري سيداميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته آهني کاميار
جناب آقای / سرکار خانم: شجيع اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي سيده فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش عبارت است از توصيف نگرش و گرايش مردم به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي در جمهوري اسلامي ايران. به همين منظور پرسشنامه محقق ساخته اي داراي سه بخش نگرش (۶۰ سوال)، گرايش (۱۱ سوال)، و ويژگي هاي جمعيت شناختي در اختيار ۱۳۱۵۳ نفر قرار گرفت. از اين تعداد ۱۲۷۴۵ نفر (۶۶۱۵ نفر مرد و ۶۱۳۰ نفر زن) پرسشنامه مذکور را تکميل کردند و عودت دادند. در طراحي بخش نگرشي پرسشنامه از اطلاعات مربوط به ابزار نگرش به فعاليت بدني کنيون (۱۹۶۸) استفاده شد. اعتبار صوري و محتوايي ابزار را جمعي از متخصصان تاييد کردند. پايايي آن را نيز بعد از استفاده از روش هاي تحليل عاملي و انجام مطالعات مقدماتي با آلفاي ۰٫۸۷ محاسبه شد. در تجزيه و تحليل داده ها نيز از آزمون هاي من ويتني و کروسکال- واليس در سطح معناداري ۰٫۰۵ استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد ۳۴٫۵ درصد آزمودني ها هيچ فعاليت حرکتي نداشتند. از نظر آزمودني ها، به ترتيب اولويت، عواملي چون کسب نشاط و شادابي، تقويت جسم و روان، کسب اعتماد به نفس، و داشتن رفتار و اخلاق نيکو مهم ترين علل و انگيزه هاي مشارکت در فعاليت هاي حرکتي و ورزشي بودند. ضمن اينکه بين نگرش کلي آزمودني هاي زن و مرد به فعاليت هاي حرکتي و ورزش تفاوت معناداري مشاهده نشد (p=0.13, z=1.48). به طور کلي، نتايج اين پژوهش حاکي از متفاوت بودن نگرش اقشار مختلف مردم به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي به تفکيک جنسيت، شغل، و مدرک تحصيلي است.