سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شعار ابوذری – گروه پژوهشی نانو ، میدان جهاد ، دانشگاه زابل
گیدو اشمیتز – انستیتو فیزیک مواد، دانشگاه مونستر، آلمان

چکیده:

طیف سنجی امپدانس روشی شناخته شده در مطالعه خواص الکتریکی رساناهای یونی است. نیم دایره های امپدانس حاصل از اندازه گیری های تجربی معمولا به صورت فشرده شده و از این رو متفاوت با نیم دایره های کامل هستند. در این تحقیق از شیشه های لیتیم برات به عنوان رسانای یونی استفاده شده است، و از مدل " مفهوم عدم تطابق و بازگشت به تعادل" که بر اساس دینامیک یونها بنا شده به منظور توصیف فیزیکی نیم دایره های امپدانس و ارائه یک مدار معادل برای رساناهای یونی استفاده شده است.