سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن وثوقی وحدت – گروه بیوالکتریک دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایرا
قیصر نیکنام –

چکیده:

این مقاله کوششی در جهت توصیفی متفاوت از مساله EIT می باشد. توموگرافی امپدانس الکتریکی یا همان EIT یک تکنیک توسعه نیافته تصویربرداری پزشکی می باشد که هدف آن آشکارسازی ساختار امپدانسی درون یک جسم بر اساس اندازه گیری از سطح آن می باشد. در حال حاضر استفاده از این روش در سطح تجاری به دلیل عدم دستیابی به دقت کافی میسر نم یباشد. در این مقاله سعی شده است تا با گذر از نگرش کلاسیک به این نوع توموگرافی، راهکاری نوین برای توصیف مساله مزبور به کمک بلوک بندی جسم تحت مطالعه ارائه گردد. به همین منظور، جسم به صورت مجموعه ای از بلوکهای یکسان با امپدانس ثابت در نظر گرفته می شود که با یکدیگر و با محیط پیرامون خویش دارای تبادلات الکتریکی م یباشند. سپس با محاسبه روابط حاکم بر تک تک این بلوکها و ساده سازی این روابط، به مجموع های از معادلات دست خواهیم یافت که با کمک این دستگاه معادلات م یتوان جسم را به طور کامل توصیف نمود و چگونگی حل مستقیم مساله EIT را به دست آورد.