سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی امینی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
رسول جلیلی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ظهور تکنولوژی معنایی در طی سا لهای اخیر و به دنبال آن پیدایش محی طهای آگاه از معنا، راه را برای هوشمندی ماشی نها در تفسیر و پردازش اطلاعات و تعامل بیشتر با یکدیگر هموار نموده است. خصوصیات ویژه محی طهای آگاه از معنا، نیا زمند یهای امنیتی خاصی را به خصوص در مجازشماری تحمیل م ینماید. یک مدل مناسب برای محی طهای آگاه از معنا باید نیازمند یهایی همچون کنترل استنتاج بر اساس روابط معنایی در دامن ههای مختلف عام لها، اشیا، و اَعمال، آگاهی از زمینه، برخورداری از معنایی صریح و دقیق، رفع تداخل، توصیف و مدیریت توزی عشده خ طمشی را پوشش دهد. نیاز به یک مدل امنیتی مبتنی بر نیازمندی های مطروحه، حاوی ساختار نحوی، معناشناسی و قابلیت استنتاج ما را به سمت استفاده از منطق در مدل امنیتی برای محی طهای آگاه از معنا سوق م یدهد. بر این اساس در این مقاله نسخه اولیه یک مدل آگاه از معنا مبتنی بر ترکیبی از منطق هنجارها و منطق توصیفی پیشنهاد م یگردد. ب هکارگیری منطق هنجارها در این مدل، امکان توصیف خ طمش یهای کنترل دسترسی را در کنار خ طمش یهای الزام فراهم م ینماید و لذا مساله تداخل بین این دودسته خ طمشی را نیز تحت کنترل در م یآورد.