سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین مدنی – کارشناس لرزه زمین ساخت، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
سعید نایب اسداله – کارشناس لرزه زمین ساخت، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

گستره ای به شعاع تقریبی ۱۰۰ کیلومتر در اطراف ساختگاه سد کارون ۴ مورد ارزیابی دقیق دفتری و صحرایی قرار گرفته و شواهد ریخت زمینساخت سطحی برای شناسایی و توصیف چشمه های زمینلرزه ای اطراف ساختگاه سد به کار گرفته شده است. در این مقاله چهارچوب زمینساختی ناحیه با استفاده از داده های موجود و شواهد ریخت زمینساختی در صحرا بازسازی شده و پس از آن مدل لرزه زمینساختی این گستره تهیه شده است. چشمه های لرزه ای در پی سنگ و پوشش رسوبی عملکرد متفاوت و طبیعتا اهمیت متفاوتی دارند و از آنجا که الگوی هندسی گسلها در پی سنگ برای ما ناشناخته است این گسلها بعنوان چشمه های پهنه ای ناحیه ای (Regional Area Source) منظور شده اند. بزرگترین زمینلرزه قابل انتظار برای این چشمه های پی سنگی ۷/۳Ms منظور شده است. افزون بر آن برای هر تاقدیسی که طول آن مساوی یا بیش از ۳۰ کیلومتر است و گسل رانده وابسته به آن( که حضور آن با ناتقارنی در تاقدیس و دیگر شواهد ریخت زمییساختی تایید می شود) که از سری نمک جدا کننده پوشش رسوبی و پی سنگ منشاء می گیرد،نیز یک چشمه پهنه ای ناحیه ای منظور می شود که بزرگترین زمینلرزه قابل انتظار برای ۶/۶Ms ارزیابی شده است. سیستم های رانندگی Ramp و Flat های فرعی که ارتباط با سیستم های اصلی دارند و از لایه های غیرمقاوم سطوح بالاتر (احتمالا ژوراسیک) ریشه گرفته اند، مسبب اصلی ایجاد تاقدیس های فرعی با ابعاد کمتر هستند . برای هر یک از این ساختارها که در پوشش رسوبی محدود شده اند، یک چشمه پهنه ای محلی (Local area source ) منظور شده است. چشمه های زمینلرزه ای اخیر و همچنین چشمه های مرتبط با گسلهای از نوع Backthrust در محاسبات، ضریب اهمیت کمتری خواهند داشت.