سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدتقی شامل رستمی – معاون پژوهشی
عبداللطیف قلی زاده – سرپرست بخش اگرونومی و خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش (استان گلست

چکیده:

توتون به تغذیه ازت بسیار حساس بوده و گیاه بایستی ازت قابل دسترس کافی در طول مراحل مختلف رشد در اختیارداشته باشد (۵). افزایش سطح مصرفی ازت به خصوص درشرایط کشت با رطوبت کافی سبب افزایش سطح مصرفی ازت به خصوص در شرایط کشت با رطوبت کافی سبب افزایش سطح برگ شده و در نتیجه نسبت وزن برگ به سطح برگ کاهش می یابد، به عبارتی ضخامت برگ کاهش یافته و قابلیت پرکنی افزایش می یابد (۴). عموما ازت بیش از حد خاک سبب تولید برگهایی با رنگ قهوه ای تیره تا سیاهشده و برگها خشک و پوک و از نظر دود نیز تلخ و زننده می شوند. افزایش میزان کود ازت سبب افزایش میزان خاکستر کل، نیکوتین، ازت کلف ازت پروتئین، رزین و مواداتری شده و لیکن سبب کاهش قند می شود (۳). هدف اصلی از کوددهی ازت در توتون فقط افزایش میزان محصول نبوده بلکه باید کیفیت محصول تولید شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد(۲). روشهای مختلفی جهت اندازه گیری ازت قابل استفاده گیاه در خاک وجود دارد که شامل آزمونهای تعیین پتانسیل خاک برای تامین ازت و آزمون های تعیین مقدار اولی ازت معدنی می باشد.از روش های شیمیایی آزمون تعیین پتانسیل خاک برای تامین ازت گیاه تعیین مقدار کربن آلی و ماده آلیخاک میباشد که ازت خاک رابطه مستقیمی دارند (۱) ما نیز در این بررسی از این روش استفاده نمودیم.