سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شمس الدین ملازاده – بیمارستان امام خمینی ( ره ) ارومیه
حسن رفیعی – بیمارستان امام خمینی ( ره ) ارومیه
شهریار صیادی – بیمارستان امام خمینی ( ره ) ارومیه
فردین غریبی – بیمارستان امام خمینی ( ره ) ارومیه

چکیده:

حادثه غیر مترقبه شکلهای بسیاری دارد . همه گیریها و شیوع بیماری ها ، قحطی و بلاهای طبیعی ، ح وادث شیمیایی و تغییـر مکان های جمعیتی نمونه هایی از حوادث غیر متر قبه هستند که می تو انند تک تک و یا همه مـا را تحـت تـ أثیر قـرار دهنـد . حوادث غیرمترقبه باعث تخریب و مرگ می شود ، با این وجود میزان خسارتی که آنها بر سـلامت ، بهداشـت و زنـدگی انـسان وارد می کنند در صورت آمادگی و واکنش سریع پس از وقوع یک حادثه ب ه طور قابل توجهی قابل کاستن مـی باشـد . منظـور نویسنده از شرایط اضطراری در این مقاله ، شرایط جنگ و عملیات نظامی علی الخصوص شکل نمایشی آن یعنی رزمایش مـی باشد و سعی شده است ب ه طور خلاصه اقدامات بهداشتی مورد نیاز در قالب اقدامات قبل ، حین و بعـد از عملیـات بـرای بهـره برداری مدیران بهداری و بهداشت طرح شود . الف ) قبل از عملیات ( شامل پیش بینی منابع آب سالم و کافی ، واکسیناسیون مورد نیاز کارکنان ، پیش بینـی مـواد غـذایی سالم و بسته بندی شده تهیه دستورالعمل های مورد نیاز و … . ب ) حین عملیات ( شامل کنترل آب آشامیدنی ، کنترل بهداشتی مواد غذایی ، مبارزه با حشرات و جوندگان نظـارت بـر دفـع بهداشتی فاضلاب و زباله و …. ) ج ) بعد از عملیات ( شامل ایمنی در ستون کشی ، جمع آوری و ث بت و تجزیه و تحلیل گزارشـات ، نظـارت بـر حفـظ محـیط زیست و …