سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد اصل هاشمی –
محمد مسافری –

چکیده:

زباله های خطرناکمواد زاید جامدی بالقوه خطرناک بوده و موجبات خطر را برای انسان و سایر موجودات زنده بوجود می آوردو به دلیل داشتن خصوصیات ویژه در مقایسه با سایر مواد زاید مثل زباله های شهری، نیازمند قوانین و مقررات محکم تر و همچنین معیارهای کنترل فنی تر و تخصصی تر هستند. انواع ترکیبات شیمیایی و سموم به اشکال مختلف گاز،مایع و جامد در آن بطور موقت در انبار مواد شیمیایینگهداری می کنند و به دو دسته انبار کوچک و انبار بزرگ و انبارهای مسقف( دارای سقف) و انبارهای روباز( بدون سقف) تقسیم می شود.انبارها دارای یک سری نکات عمومی و مشترک و یک سری نکات اختصاصی می باشند. هر کدام از این انبارها باید دارای نکاتی ایمنی باشند که رعایت آنها موجب کاهش خسارات و آتش سوزی ها خواهد گردد. بنابراین رعایت نکات ایمنی سبب کاهش و از بین رفتن درصد وقوع آتش سوزی ها خواهد شد. از عوامل مؤثر در شرایط انبارداری می توان بهتوجه به تغییرات آب و هوا در اقلیم های مختلف، توجه داشتن به خواص شیمیایی ویژه بعضی از سموم، عمر مفید ماده مؤثر ،درجه اشتغال و … نام برد که بایستی بهتوصیه های عمومیدر زمینه ایمنی انبارداری، جا به جا کردن و انتقال مواد شیمیایی و پسماندها توجه نمود که به چند نکات زیر می توان اشاره نمود.
– مسئولین بین المللی و کارشناسان منطقه ای و محلی قبل از صدور مجوز تاسیس یک انبار جدید، باید نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند:
– خود داری از توسعه بیش از اندازه یک انبارو حفظ رعایت محدوده انبارهای موجود به نحوی که موجب تداخل محدوده پوششی انبارها با هم نشود. و …..
– دولت و مسئولین محلی نباید به هیچ وجه اجازه هر گونه ساخت و ساز دیگری( ساختمان های دارای کاربری فرهنگی، آموزشی، بهداشتی- درمانی و..)را در نزدیکی انبار نگهداری مواد خطرناک بدهند.
– مدیران و کارکنان علمی مجتمع شیمیایی باید اطمینان حاصل نمایند که اپراتورها، نظافتچی ها و کارکنان قسمت انبار و نگهداری، همگی به خوبی از خطرات و زیان های نهفته در پسماندها آگاه هستند.که در اصل مقاله به توصیه های عمومی اساسی در زمینه ایمنی انبارداری مواد شیمیایی و پسماندهااشاره شده است.