مقاله توليد آنتي بادي ضدليپوپلي ساکاريد توسط لنفوسيت هاي B پريتونئال و طحال موش Balb/c در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: توليد آنتي بادي ضدليپوپلي ساکاريد توسط لنفوسيت هاي B پريتونئال و طحال موش Balb/c در شرايط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لنفوسيت B-1؛ محرک ليپوپلي ساکاريد
مقاله IgM با اختصاصيت متعدد
مقاله طحال
مقاله پريتوئن
مقاله موش Balb/c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياردل وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سيد نگار
جناب آقای / سرکار خانم: مصفا نريمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تحت گروه لنفوسيتي CD5+ B-1 در مواقع لزوم قادر به توليد آنتي بادي هاي طبيعي با خاصيت واکنشي متعدد بوده و اصلي ترين ليگاند آنها، ليپوپلي ساکاريد (LPS) است. از آنجايي که توليد آنتي بادي ها در شرايط آزمايشگاهي و خارج از بدن موجود زنده مي تواند کاربرد بسياري در تکنولوژي تخليص مواد داشته باشد، اين تحقيق با هدف جداسازي، کشت و تعيين غلظت آنتي بادي در مايع رويي کشت اين لنفوسيت ها انجام شد.
روش بررسي: اين تحقيق با طراحي اکتشافي انجام گرديد. با خون گيري مستقيم از قلب، پرفيوژن طحال و خارج سازي سلول هاي آن و لاواژ پريتونئال موش هاي نژاد Balb/c سلول ها گرفته شدند و با کمک گراديان فايکول و ستون نايلون وول، لنفوسيت هاي B تخليص گرديدند و در دو گروه مورد و شاهد در محيط کامل کشت سلولي توسط LPS  تحريک شدند و در سه زمان ۴۸، ۲۴ و ۷۲ ساعت در انکوباسيون قرار گرفتند. مايع رويي کشت به منظور اندازه گيري غلظت IgM با تکنيک الايزا سنجيده و فعاليت حياتي و قدرت تکثير توسط آزمون MTT بررسي شد. بررسي هاي ايمونوفنوتايپينگ براي تاييد خلوص سلول ها به کمک مارکر CD3 و CD5 صورت پذيرفت.
يافته ها: کشت ۲۴ ساعته لنفوسيت ها در دو ارگان طحال و پريتوئن، بالاترين فعاليت ترشحي IgM را داشتند که اختلاف معني داري را با گروه هاي شاهد نشان دادند. در بررسي ايمونوفنوتايپينگ، لنفوسيت هاي B تخليص شده از پريتوئن در مقايسه با طحال و خون، درصد بالاتري از مارکر CD5 را نشان دادند.
نتيجه گيري: سلول هاي پريتوئن و طحال منبع بسيار خوبي براي تهيه IgM با اختصاصيت متعدد در شرايط داخل لوله اي آزمايشگاهي مي باشند. تخليص اين سلول ها و فراهم نمودن شرايط مناسب کشت سلولي مي تواند راهگشاي انجام مطالعات جامع تري باشد.