مقاله توليد آنتي توكسين كلستريديوم بوتولينوم تيپ E که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: توليد آنتي توكسين كلستريديوم بوتولينوم تيپ E
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلستريديوم بوتولينوم
مقاله توكسين بوتولينوم تيپ E
مقاله آنتي توكسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: توكسين بوتولينوم به عنوان قوي ترين توكسين شناخته مي شود. اين توكسين علاوه بر كاربردهاي درماني در پزشكي (بوتاكس)، تهديدي در جنگ هاي زيستي و بيوتروريسم است. تهيه آنتي بادي عليه توكسين كلستريديوم بوتولينوم تيپ A تا G علاوه بر كاربرد در شناسايي جدايه هاي كلستريديوم بوتولينوم توكسيژنيك، در درمان مسموميت ناشي از اين توكسين نيز نقش دارد. هدف از اين مطالعه، توليد آنتي توكسين كلستريديوم بوتولينوم تيپ E بود.
روش ها: براي ايمن سازي حيوانات آزمايشگاهي (مرغ، موش و خرگوش)، ابتدا توكسوييد با ادجوانت كامل فروند به شكل زيرجلدي يا داخل ماهيچه اي تزريق و در يادآور اول تا سوم، توكسوييد با ادجوانت ناقص فروند تزريق شد. در فواصل و پايان تزريقات، خون گيري به عمل آمد و تيتر آنتي بادي توليدشده با استفاده از روش الايزا اندازه گيري شد.
يافته ها: پس از تزريق هر يادآور، افزايش قابل ملاحظه اي در تيتر آنتي بادي سرم حيوانات آزمايشگاهي ديده شد. تيتر آنتي بادي توكسين كلستريديوم بوتولينوم تيپ E در سرم مرغ، خرگوش و موش به بيش از ۱:۳۲۰۰ افزايش يافت. پس از تخليص آنتي بادي، مقدار كمتر از ۰٫۱۵۶ ميكروگرم آنتي بادي تخليص شده موشي و مقدار كمتر از ۰٫۳۱۲ ميكروگرم آنتي بادي تخليص شده خرگوشي قادر به شناسايي توكسين بود.
نتيجه گيري: پس از تزريق توكسوييد، آنتي بادي در بدن حيوان آزمايشگاهي افزايش مي يابد. توليد آنتي توكسين اختصاصي براي تشخيص بوتوليزم، بر اساس واكنش بين آنتي ژن و آنتي بادي و همچنين براي درمان مسموميت ضروري است.