مقاله توليد بذر مصنوعي بوسيله کپسولي کردن رويان هاي پيکري در گياه سيب زميني (.Solanum tuberosum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: توليد بذر مصنوعي بوسيله کپسولي کردن رويان هاي پيکري در گياه سيب زميني (.Solanum tuberosum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت بافت
مقاله رويان زايي پيکري
مقاله سيب زميني
مقاله جدا کشت دمبرگي
مقاله بذر مصنوعي
مقاله سديم آلژينات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احساندار شهره
جناب آقای / سرکار خانم: چوگان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، روشي براي تکنولوژي توليد بذر مصنوعي بوسيله رويان هاي پيکري در گياه سيب زمينیSolanum) tuberosum L. ) رقم اگريا گزارش شده است. يک روش موثر براي القاي رويانزايي پيکري از کشت هاي دمبرگي رقم آگريا سيب زميني ارایه شده است که قبلا گزارش نشده است، همچنين توليد بذر مصنوعي در گياه سيب زميني بوسيله رويان هاي پيکري در ايران تاکنون گزارش نشده است. رويان هاي پيکري بوسيله يک پروتوکل دو مرحله اي بدست آمدند. جدا كشت هاي دمبرگي در آغاز روي محيط MS تکميل شده با ۲ ,۴-D و BAP کشت شدند. کالوس هاي رويانزاي گره دار بر روي جداکشت ها روي محيط حاوي ۴-D،  2وBAP  تشکيل شدند. جداکشت هاي داراي کالوس اوليه سپس به محيط MS حاوي ژيبرليك اسيد (GA3)، زآتين(Z)  و  BAPبرده شدند. تيمار با Z وBAP  منجر به القاي مستقيم بيشترين تعداد رويان هاي پيکري شد. در اين پژوهش براي کپسولي کردن رويانهاي پيکري در گويچه هاي آلژينات کلسيم آزمايش شد. اين تکنيک شامل به تعليق در آوردن مواد گياهي (مثل سلولهاي گياهي، بافت ها، اندامها، نوک هاي ساقه اي، رويان هاي پيکري) در يک محلول سديم آلژينات و سپس چکاندن آن در يک محلول کلريد کلسيم در حال چرخش مي باشد. رويان هاي پيکري براي توليد بذر مصنوعي به محيط محلول  MSپايه منتقل شدند و با سديم آلژينات مخلوط شدند و در محلول کلريد کلسيم چکانده شدند. سديم آلژينات  %2و کلريد کلسيم %۱ مناسب ترين براي کپسولي کردن بودند. %۸۰ رويان هاي پيکري کپسولي شده در گويچه هاي آلژينات کلسيم جوانه زدند. بذرها روي محيط MS بدون هورمون پس از ۶ روز با موفقيت جوانه زدند و پس از ۴-۳ هفته به گياهچه هاي کامل تبديل شدند.