مقاله توليد بز تراريخته حامل ژن بيان کننده فاكتورIX انعقادي خون انسان با قابليت ترشح در شير به وسيله تكنيك انتقال هسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۲۲ تا ۶۳۷ منتشر شده است.
نام: توليد بز تراريخته حامل ژن بيان کننده فاكتورIX انعقادي خون انسان با قابليت ترشح در شير به وسيله تكنيك انتقال هسته
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتورIX انعقادي
مقاله بز
مقاله تراريخته
مقاله انتقال هسته سلول سوماتيک
مقاله فيبروبلاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دالمن اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: اميري يكتا امير
جناب آقای / سرکار خانم: صنعتي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري يزدي پوپك
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دانش زاده محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: وجگاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زمردي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاخري رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري نسب حامد
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي نيرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: وهابي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي نجمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده ولوجردي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: گورابي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد بي شماري از پروتئين هاي نوترکيب وجود دارند که در شير بيان مي شوند. در اين راستا مي توان ژن مورد نظر را به منظور بيان در شير يک حيوان مزرعه اي تحت کنترل عناصر تنظيمي قرار داد. انتقال هسته با استفاده از سلولهاي ترانسفکت شده، ابزار کارآيي براي توليد حيوانات تراريخته است. در اين مطالعه به منظور توليد بز تراريخته با توانايي ترشح فاکتور IX انعقادي انساني نوترکيب (rhcfIX) در شير، سازه ژني(pBC1-hfIX)  با قرارگيري cDNA ژن مذکور بعد از پروموتور بتا- کازئين ساخته شد. سپس سلولهاي فيبروبلاست جنيني بز توسط pBC1-hfIX ترانسفکت شدند. سلولهاي فيبروبلاست از جنينهاي ۳۵ تا ۴۰ روزه بز تهيه گرديد. سپس کلونهاي مثبت (سلولهاي فيبروبلاست حاوي سازه ژني) انتخاب شده و توسط PCR تاييد شدند. به سلولهاي فيبروبلاست جنيني ترانسفکت شده اجازه داده شد که پس از رسيدن به مرحله تراکم سلولي، به مدت ۷۲ ساعت در همان محيط DMEM حاوي ۱۵ در صد سرم کشت شده تا در مرحله G0/G1 سيکل سلولي هم زمان شوند. تخمکهاي نابالغ از تخمدان هاي کشتارگاهي به دست آمدند و قبل از بي هسته سازي و انتقال هسته بالغ شدند. تخمکهاي بازسازي شده با سلولهاي دهنده، فيوژشده و فعال سازي آنها با استفاده از يونومايسين و ۶DMAP انجام شد. جنينهاي بازسازي شده به پذيرنده هاي هم زمان شده منتقل شدند. ۶۴ جنين حاصل از سلولهاي فيبروبلاست جنيني ترانسفکت شده به ۱۲پذيرنده انتقال يافتند. در دو مورد از پذيرنده ها (۱۶٫۶ درصد) بارداري در روز ۴۲ توسط سونوگرافي تاييد شد. يکي از بارداريها منجر به تولد دو بزغاله سالم گرديد. حضور ژن فاکتور IX انعقادي انساني در بزغاله ها با استفاده از واکنش PCR وsequencing  تاييد گرديد. اين نتايج نشان مي دهد که سلولهاي فيبروبلاست جنيني بز حاوي ژن فاکتور IX مي توانند تکوين طبيعي جنين را پس از انتقال هسته تا مرحله ترم پيش برند. اين اولين تولد زنده حيوان تراريخته در ايران است.