مقاله توليد تخم مرغ ايمن سازي شده عليه E. coli K99 و Salmonella enteritidis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۷۵۹ تا ۷۶۴ منتشر شده است.
نام: توليد تخم مرغ ايمن سازي شده عليه E. coli K99 و Salmonella enteritidis
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخم مرغ ايمن سازي شده
مقاله سالمونلا انتريتيديس
مقاله اشريشيا کولاي K99

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسي خاني فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: پورتقي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: باهنر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكان مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتري هاي E.coli K99 و Salmonella enteritidis از عوامل اصلي اسهال گوساله ها مي باشند. جهت پيشگيري از وقوع بيماري هاي ناشي از اين عوامل از روش هاي زيادي از جمله واکسيناسيون و انتقال ايمني غير فعال (passive) مي توان استفاده نمود. به همين منظور در سال هاي اخير بحث استفاده از تخم مرغ ايمن سازي شده در جيره غذايي گوساله هاي حساس مطرح شده است. به منظور تهيه آنتي ژن، باکتري هاي E.coli K99 و enteritidis Salmonella  پس از کشت ۲۴ ساعته در محيط کشت نوترينت براث شرکت مرک، با اضافه کردن محلول فرمالين ۱% غير فعال شدند. آنتي ژن به دست آمده پس از سه بار شستشو توسط PBS، تصفيه شده و آماده استفاده گرديدند. ميزان آنتي ژن در هر دز بر اساس ۲۰۰ μg/ml پروتئين و ۱۰۹×۱ CFU/ml تنظيم شدند. مرغ ها ۴ تزريق به فاصله ۲ هفته يکبار همراه با ادجوانت کامل فروند شرکت سيگما (تزريق اول) و ادجوانت ناقص فروند شرکت سيگما (۳ تزريق بعدي) به صورت زير جلدي دريافت کردند. نمونه گيري هاي مختلف هم به فاصله دو هفته يک بار صورت گرفت. سپس تيتر آنتي بادي در نمونه هاي سرم و تخم مرغ با روش آگلوتيناسيون اندازه گيري شدند. نتايج به دست آمده از لحاظ آناليز آماري مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج بررسي حاضر نشان داد که شده تخم مرغ هاي ايمن سازي شده، هايپرايميون بوده و مي تواند براي تحريک سيستم ايمني گوساله هاي يک روزه قابل استفاده باشد.