مقاله توليد دوز يکنواخت در محل تلاقي دو ميدان مجاور در الکترون درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: توليد دوز يکنواخت در محل تلاقي دو ميدان مجاور در الکترون درماني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدانهاي مجاور الکتروني،SSD موثر
مقاله منحني هاي همدوز
مقاله شتابدهنده خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي بيرگاني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان فر هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از الکترونهاي مگاولتاژ بعلت نفوذ اندک در بافت روش مناسبي براي درمان تومورهاي کم عمق ميباشد. لکن درمان نواحي گسترده (مانند قفسه سينه) با الکترونها اغلب نيازمند استفاده از دو يا چند فيلد مجاوراست. در اين حالتها در ناحيه تلاقي ميدانها تغييرات و ناهمگني دوز زيادي بوجود مي آيدکه ناشي از خواص واگرايي و پراکندگي پرتوهاي الکتروني است. هدف از اين تحقيق پيشنهاد روشي جديد براي يکنواخت کردن توزيع دوز در محل تلاقي فيلدهاي مجاور در الکترون درماني مي باشد.
مواد و روشها: روشهاي بسياري براي اجتناب از ايجاد مناطق”گرم” و”سرد” در محل تلاقي ميدانهاي مجاور الکتروني پيشنهاد شده است. اين روشها عمدتا بر مبناي استفاده از ابزارهاي تعديل کننده لبه ميدان پرتوي يا توليد کننده هاي نيمسايه مي باشند. اما استفاده از آنها وقت گير بوده و طراحي آنها به اپليکاتور وابسته است.در اين تحقيق از ايده اي که ابتدا براي يکنواخت کردن دوز در محل تلاقي ميدانهاي مجاور فوتوني (با غيريکنواختي حدود ۲%) استفاده شده بهره جسته ايم. اين روش بر مبناي چرخش گانتري دستگاه درماني و زاويه دار کردن ميدانها است، به نحوي که ميدانهاي مجاور داراي لبه مشترکي باشند و ناحيه تلاقي در حجم درماني عملا حذف شود. براي رسيدن به اين هدف فاصله موثر چشمه تا سطح (SSDeff) پرتوهاي الکتروني براي انرژي‎هاي ۶،۹،۱۲ و ۱۵مگا الکترون ولت و اپليکاتورهايي با ابعاد ۶×۶، ۱۰×۱۰، ۱۵×۱۵، ۲۰×۲۰ و ۲۵×۲۵ سانتي متر مربع با روشي جديد مورد محاسبه قرار گرفته است.
نتايج: با استفاده از SSD موثر مي توان براي پرتوهاي الکتروني از نظر واگرايي، رفتاري شبيه پرتوهاي فوتوني در نظر گرفت و توزيع دوز يکنواختي را در محل همپوشاني ميدانهاي مجاور بدست آورد.
بحث و نتيجه گيري: در مقايسه با ابزارهاي تعديل کننده لبه ميدان پرتوي يا توليد کننده هاي نيمسايه که نصب آنها نياز به دقت زياد داشته و درمان با آنها وقت گير است، چرخش سر دستگاه براي حذف ناحيه همپوشاني در مساله ميدانهاي مجاور الکتروني روشي ساده و عملي است.