مقاله توليد رده سلولي CHO مولد Tenecteplase با استفاده از اينتگراز اختصاصي فاژ &#966C31 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: توليد رده سلولي CHO مولد Tenecteplase با استفاده از اينتگراز اختصاصي فاژ &#966C31
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Tenecteplase
مقاله اينتگراز
مقاله CHO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درمياني كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: كرم علي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: كالوس ميشله
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: توليد پايدار پروتئين Tenecteplase توسط رده سلولي CHO.
مواد و روشها: توالي كدكننده -Tenecteplase كه قبلا تهيه شده است – در يك حامل بياني به نام pDB2 داراي توالي قابل شناسايي توسط آنزيم اينتگراز فاژ jC31 موسوم به  attBكلون گرديد. اين حامل نوتركيب به همراه يك پلاسميد كدكننده اينتگراز jC31 به نام pCMV-Int به طور همزمان طي يك فرايند ليپوفكشن به يك رده سلولي CHO منتقل گرديد. با توجه به ساختار پلاسميد pDB2 كه داراي ژن مقاومت به آنتيبيوتيک نئومايسين (Neor) ميباشد، سلولها با آنتي بيوتيك G418 غربالگري گرديدند تا رده هاي سلولي نوتركيب به دست آيد. سپس نوتركيب بودن رده هاي مقاوم به آنتي بيوتيك مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا الحاق پايدار توالي كدكننده Tenecteplase ژنوم ميزبان با آزمون PCR ژنومي و بيان پروتئين با آزمون RT-PCR مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت آزمون بررسي فعاليت Tenecteplase نوتركيب ترشح شده در محيط كشت سلولي مورد نظر انجام گرديد.
يافته ها: آزمون
PCR ژنومي الحاق قطعه مورد نظر را به ژنوم ميزبان نشان داد و همين طور آزمون RT-PCR بيان پروتئين Tenecteplase را ثابت نمود. آزمون بررسي فعاليت وجود مقادير قابل توجه پروتئين را در محيط كشت نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به دست آوردن رده پايدار مولد پروتئين نوتركيب Tenecteplase ميتوان نتيجه گيري نمود كه سامانه اينتگراز فاژ  jC31ميتواند به صورت هدفمند، يك قطعه  DNAخارجي را در مكانهاي مشخصي از ژنوم سلول ميزبان الحاق نمايد و بنابراين جهت تهيه رده هاي نوتركيب سلولهاي پستانداران ميتواند بسيار مناسب باشد.