مقاله توليد شبکه هيبريد کارتزين به منظور تحليل آيروديناميکي جريان هاي لزج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: توليد شبکه هيبريد کارتزين به منظور تحليل آيروديناميکي جريان هاي لزج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هيبريد
مقاله شبکه کارتزين
مقاله شبکه باسازمان
مقاله حل عددي جريان لزج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متاركت اميد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيريان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق يک شبکه هيبريد بر اساس شبکه پايه کارتزين براي تحليل جريان هاي لزج اطراف هندسه هاي هوايي توسعه داده شده است. اين شبکه از خاصيت منظم و عمود بودن شبکه هاي باسازمان در لايه مرزي، کارآيي و سادگي شبکه هاي کارتزين و انعطاف پذيري شبکه هاي بي سازمان بهره گرفته است. ابتدا يک شبکه با سازمان به صورت لايه اي اطراف هندسه جسم در ناحيه لزج توليد مي شود و مابقي فضاي محاسباتي توسط شبکه کارتزين بي سازمان پوشش داده مي شود. به منظور اتصال دو شبکه کارتزين و با سازمان از سلول هاي مثلثي بي سازمان استفاده گرديده است. در نهايت به منظور نمايش کارآيي شبکه هاي توليد شده معادلات کامل ناوير استوکس در رژيم هاي جريان آرام و مغشوش با استفاده از يک روش عددي ضمني مبتني بر حجم محدود حل شده و نتايج آن با داده هاي تجربي و نتايج عددي ديگران مقايسه گرديده است. نتايج به دست آمده بيانگر حفظ دقت و کاهش زمان مورد نياز محاسبات در مقايسه با شبکه هاي بي سازمان مثلثي است.