مقاله توليد كمپلكس ۶۱Cu- بلئومايسين به عنوان يك راديوداروي احتمالي توموگرافي گسيل پوزيترون (PET) و بررسي زيستي آن در موش هاي سالم و توموري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: توليد كمپلكس ۶۱Cu- بلئومايسين به عنوان يك راديوداروي احتمالي توموگرافي گسيل پوزيترون (PET) و بررسي زيستي آن در موش هاي سالم و توموري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديودارو
مقاله مس-۶۱
مقاله بلئومايسين
مقاله توموگرافي گسيل پوزيترون
مقاله نشان دارسازي پرتوي
مقاله كنترل كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: زندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي دهقان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بلوري نوين فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: مجدآبادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد راديونوكليد مس-۶۱ در سيكلوترون از طريق بمباران روي طبيعي با باريكه اي از پروتون هاي به انرژي ۲۲MeV و جريان ۱۵۰µA و به مدت ۹۰ دقيقه انجام شد، در پايان پرتودهي مقدار فعاليت به دست آمده برابر ۲۲۲GBq معادل Ci6 (6Ci±۵mCi) و بازده محصول برابر ۴۴۰MBq.µAh بود. راديوداروي –۶۱Cu بلئومايسين (۶۱Cu-BLM) در شرايط بهينه (دماي اتاق، زمان پرتودهي ۴۵ دقيقه، ۱٫۰ ميلي گرم بلئومايسين به ازاي ۲ تا ۱۰ ميلي كوري كلريد مس-۶۱) تهيه شد. جداسازي، به روش كروماتوگرافي يوني صورت گرفت و بازده جداسازي راديوشيميايي به روش كروماتوگرافي لايه نازك پرتوزا (RTLC) و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا (HPLC) بيش تر از ۹۸% به دست آمد. راديوداروي[-۶۱Cu] BLM به موش هاي سالم و داراي تومور بافت هم بند تزريق و پراكنش بافتي آن در فاصله زماني ۲۱۰ دقيقه با بهره گيري از اندازه گيري هاي همفرودي زماني دوربين گاما مورد مطالعه قرار گرفت. تجمع قابل قبول راديودارو در تومور نسبت به ساير اعضا توسط تصاوير PET و مطالعات پراكنش بافتي مشاهده گرديد. راديوداروي [-۶۱Cu]BLM مي تواند براي مشخص نمودن تومور در تصاوير PET مورد استفاده قرار گيرد.