مقاله توليد ميزان اسيد گلوکورونيک بالا در نوشابه تخميري کومبوچا تحت شرايط محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: توليد ميزان اسيد گلوکورونيک بالا در نوشابه تخميري کومبوچا تحت شرايط محيطي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد گلوکورونيک
مقاله نوشابه کومبوچا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگ محمدي فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيگ محمدي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوشابه کومبوچا فرآورده اي تخميري است که از تخمير چاي شيرين توسط قارچ کومبوچا توليد مي شود. يکي از ترکيبات مهم اين نوشابه مغذي، که در سم زدايي از بدن و پيشگيري از سرطان موثر است، اسيد گلوکورونيک مي باشد. با توجه به اهميت اين ترکيب در نوشابه تخميري مذکور هدف از اين تحقيق بررسي تاثير شرايط محيطي مانندpH ، دما، زمان و بستره قندي در ميزان توليد اسيدگلوکورونيک نوشابه کومبوچا پايه گذاري گرديد.
مواد و روش ها: پس از بررسي خالص بودن قارچ کومبوچا، نوشابه کومبوچا در شرايط محيطي مختلف يعني pH در سه سطح ۴، ۵ و ۶، دما در سه سطح ۲۵، ۳۰ و ۳۵C0، زمان در سه سطح ۳، ۵ و۷ روز و بستره هاي قندي گلوکز مايع، ملاس چغندرقند و ساکاروز تهيه گرديد. پس از اتمام مراحل تخمير ميزان اسيد گلوکورونيک با روش اسپکتروفتومتري در طول موج ۵۸۰ نانومتر و در حضور معرف نفتورزورسينول اندازه گيري شد.
يافته ها: با استفاده از آزمون دانکن ميانگين غلظت هاي اسيدگلوکورونيک مقايسه شد و نتيجه گرفته شد که بين غلظت اسيدگلوکورونيک حاصل از ساکاروز با گلوکزمايع در سطح اطمينان ۹۵ درصد تفاوت معني دار وجود دارد. با استفاده از برنامه آماري MATLAB شرايط بهينه براي رشد قارچ کومبوچا و توليد ميزان بيشتر اسيد گلوکورونيک در دماي ۳۱C0 با قند ساکاروز در ۶pH= به مدت ۷ روز تخمير به ميزان ۵٫۴۴ ميلي گرم در ليتر گزارش شد که بيش از مقدار گزارش شده توسط Blanc (20 ميلي گرم در ليتر) در سال ۱۹۹۶ بود.
نتيجه گيري: در تخمير نوشابه کومبوجا نوع بستره قندي،pH ، زمان و دما همگي موثر هستند. نتايج نشان دادند که مي توان از نوشابه کومبوچايي که تحت شرايط کنترل شده تخمير مي شود، بعنوان يک نوشيدني سالم و مغذي استفاده نمود چراکه بالا بودن ميزان اسيد گلوکورونيک در نوشابه کومبوجا مي تواند خاصيت درماني به ويژه سم زدايي و ضد سرطان بودن آن را توجيه نمايد.