مقاله توليد و هزينه عمليات سرشاخه زني درختان با اره موتوري (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: توليد و هزينه عمليات سرشاخه زني درختان با اره موتوري (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرشاخه زني
مقاله مطالعه زماني
مقاله مدل رگرسيوني
مقاله توليد
مقاله هزينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس
جناب آقای / سرکار خانم: جورغلامي مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قطع درخت يکي از مولفه هاي بسيار مهم سيستم بهره برداري است که شامل زيرمولفه هاي قطع و انداختن، سرشاخه زني و بينه بري است. در جنگل هاي پهن برگ سرشاخه زني به وسيله اره موتوري بسيار مهم و تاثيرگذار مي باشد. براي ارزيابي زيرمولفه سرشاخه زني اين تحقيق در دو پارسل از بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام شد. اهداف اين پژوهش عبارتند از مطالعه زماني عمليات سرشاخه زني درخت، برآورد و محاسبه نرخ توليد و هزينه اره موتوري، ارايه مدل رگرسيوني پيش بيني زمان سرشاخه زني. معادله رگرسيون چندمتغيره زمان سرشاخه زني يك درخت، به صورت تابعي از متغير قطر است. در اين پژوهش ميزان توليد ساعتي سرشاخه زني درخت به وسيله اره موتوري با در نظر گرفتن زمان هاي تاخير و بدون آن، به ترتيب برابر ۱۱٫۱ مترمكعب در ساعت (۴ درخت در ساعت) و ۱۴٫۸ مترمكعب در ساعت (۵ درخت در ساعت) است. با افزايش قطر، ميزان توليد بدون تاخير سرشاخه زني درخت به صورت رابطه تواني افزايش مي يابد. هزينه واحد توليد سرشاخه زني به وسيله اره موتوري (ريال بر مترمکعب) با احتساب زمان هاي تاخير و بدون احتساب آن، براي سرشاخه زني درخت به ترتيب برابر ۱۴۷۱۰ و ۱۱۰۲۰ ريال بر مترمکعب به دست آمد. متوسط زمان خالص يك سيكل كار سرشاخه زني بدون تاخير برابر است با ۱۲٫۳۷ دقيقه و متوسط زمان يك سيكل کار سرشاخه زني با زمان تاخير برابر با ۱۶٫۵۱ دقيقه است و با کاهش تاخيرهاي شخصي مي توان بازده کار را افزايش داد.