مقاله توليد کلوني از باکتري Acidithiobacillus ferrooxidans بومي ايران در نوعي محيط کشت جامد اصلاح شده و بررسي قابليت آن در بيوليچينگ مس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: توليد کلوني از باکتري Acidithiobacillus ferrooxidans بومي ايران در نوعي محيط کشت جامد اصلاح شده و بررسي قابليت آن در بيوليچينگ مس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوليچينگ
مقاله At. Ferrooxidans؛ ۹k اصلاح شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارخانه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محسني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر شايسته
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خاني سامان
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان عبدالرزاق
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: Acidithiobacillus ferrooxidans از مهمترين باکتري هاي دخيل در بيوليچينگ و استحصال فلزات از کانسنگ هاي آنها مي باشد. خالص سازي ميکروارگانيسم ها به طور معمول بروي محيط هاي کشت جامد و با توليد کلوني تک صورت مي گيرد. باکتري At. ferrooxidans بروي محيط هاي کشت جامد معمولي غير قابل کشت است. با توجه به کند رشد بودن اين باکتري و اهميت اقتصادي آن، انتخاب محيط هايي که براي کشت و خالص سازي آن استفاده مي شود بسيار حايز اهميت است.
روش بررسي: در اين مطالعه براي خالص سازي At. ferrooxidans بومي ايران، از معدن مس سرچشمه نمونه گيري انجام شد و از محيط هاي کشت مايع و جامد سنتزي براي کشت و خالص سازي آن استفاده شد. بعد از خالص سازي اين باکتري توسط کلوني تک،DNA  متعلق به اين سويه از At. ferrooxidans استخراج و ژن ۱۶SrDNA موجود در آن توسط PCR بررسي گرديد. محصول PCR تعيين توالي شد.
يافته ها: محيط هاي کشت مايع حاوي سولفات آهن هفت آبه و محيط کشت جامد  9kاصلاح شده، به ترتيب بهترين محيط هاي کشت مايع و جامد براي کشت و خالص سازي اين سويه از باکتري بودند. بررسي فيلوژنتيکي اين باکتري با استفاده از تعيين توالي ژن ۱۶SrDNA و مقايسه آن با ميکروارگانيسم هاي موجود در بانک ژني، شباهت اين سويه خالص شده را به At. ferrooxidans نشان داد، که شناسايي نسبي اين باکتري توسط روش هاي کلاسيک و تست هاي بيوشيميايي را تاييد کرد.
نتيجه گيري: باکتري At. ferrooxidans در حضور آهن به عنوان منبع انرژي، رشد بيشتري نسبت به سولفور از خود نشان مي دهد. علاوه بر آن، اين باکتري بروي محيط هاي کشت جامد ۹k اصلاح شده توليد کلوني هاي قابل شمارش و زيادي مي کند که براي خالص سازي اين باکتري گامي اساسي است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که باکتري At. Ferrooxidans بروي محيط هاي کشت جامد حاوي آگارز و آگار شسته شده بهتر از محيط هاي جامد حاوي آگار رشد مي کند.