مقاله توليد PHAs از لجن فعال با استفاده از پساب شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: توليد PHAs از لجن فعال با استفاده از پساب شهري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لجن فعال
مقاله پلي هيدروکسي آلکانوات ها
مقاله زمان هوادهي
مقاله زمان ماند سلولي
مقاله تاگوچي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي دوست حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مختاراني نادر
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان پلاستيک هاي قابل تجزيه که تاکنون تهيه شده، پلي هيدروکسي آلکانوآت ها به علت قابليت تجزيه پذيري کامل، پايين بودن هزينه توليد درمقايسه با ساير پليمرهاي زيست تخريب پذير و همچنين سادگي نسبي فرايند، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مشکلات موجود در دفع پسماندهاي پلاستيکي و دفع لجن مازاد تصفيه خانه پساب شهري و همچنين کاهش هزينه توليد، امکان توليد PHAs توسط لجن فعال و تعيين شرايط بهينه براي افزايش توليد PHAs موضوع اين پژوهش قرار گرفت. در اين پژوهش از يک راکتور SBR هوازي ـ بي هوازي براي خو دادن ميکروارگانيسم ها و از يک راکتور منقطع هوازي براي غني سازي ميکروارگانيسم ها از پليمر استفاده شده و اثر چهار پارامتر زمان ماند سلولي، زمان هوادهي، غلظت اسيدهاي چرب فرار در پساب شهري و منبع کربن براي غني سازي ميکروارگانيسم ها بر ميزان توليد پليمر مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين پژوهش ابتدا با انجام آزمايش هاي اوليه ميزان مصرف استات و پروپيونات توسط لجن فعال به ترتيب در بازه ۳۰-۳۲ mgC.L-1.g-1SSو ۱۷-۱۵ و مدت زمان فرايند توليد پليمر ۲۴ ساعت تعيين شد. سپس طراحي آزمايش با روش تاگوچي انجام شد و براي هريک از چهار پارامتر سه سطح در نظر گرفته شده و ۹ ترکيب آزمايشي اجرا و نتيجه هاي آزمايش ها با نرم افزار QUALITEK-4  آناليز شد. بر اساس نتيجه هاي به دست آمده زمان ماند سلولي ۱۰ روز، زمان هوادهي ۳ ساعت، پساب شهري همراه با درصدي استات به عنوان افزودني و استات به عنوان منبع کربن در راکتور توليد پليمر به عنوان شرايط بهينه تعيين شد. نتيجه هاي آزمايش ها همچنين نشان مي دهد که در شرايط بهينه، با استفاده از لجن مازاد تصفيه خانه پساب شهري، امکان توليد PHAs به ميزان ۱۲٫۶% وزن مواد جامد معلق مايع مخلوط (MLSS) وجود دارد.