سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سعید یوسفی – کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
پریسا گرامیان – کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده:
با توجه به گسترش روزافزون صنایع و اهمیت گستردگی جغرافیایی آنها به دلیل افزایش اشتغال و کاهش مهاجرت جمعیت به شهرهای بزرگ تامین مواد اولیه و انرژی این صنایع امری پر اهمیت است در این راستا استفاده از امکانی که بتواند مواد اولیه و انرژی این صنایع را تامین و نیاز آنها را برآورده سازد بسیار مهم و قابل توجه است. استفاده از فرایند تولید بیوگاز که همزمان می تواند هم انرژی و مواد اولیه بعضی صنایع را فراهم و هم باعث کاهش خطرات زیست محیطی شود بسیار بااهمیت است و می تواند قابل توجه و بررسی قرار گیرد.