سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید سعید میردامادی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده بیوتکنولوژی و انستیتو پ
افسانه رجبی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده بیوتکنولوژی
فرزانه عزیز محسنی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده بیوتکنولوژی

چکیده:

اسید لاکتیک (۲ هیدروکسی پروبیوتیک اسید) یک اسید آلی هیدروکسیل دار است که تنها ایزومرنوری (+) L آن در انسان متابولیزه می گردد. اسید لاکتیک در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوان دارد. در حال حاضر اسید لاکتیک به ۲ طریق بیولوژی (فرایندهای تخمیری) و سنتزی تولید می شود. به دلیل توان تولید ایزومر (+) L، بیشترین حجم تولید اسید لاکتیک در جهان به صورت تخمیر است. در این تحقیق از باکتری سویه Lacrobacillus casei subsp. casei PTCC:1608 که باکتری هموفرمانتاتیو تولید کننده اسید لاکتیک (+)L است، استفاده شد. بعد از بهینه سازی محیط تولید و شرایط تخمیر اسید لاکتیک در فرمانتور همزن دار یا فرمانتور STR 20 لیتری Chemap- Fermenter ساخت سوئیس تولید شد و سپس ادامه آزمایشات و تولید اسید لاکتیک در فرمانتور ۷۵۰ لیتری Scalr up, MBR شد و تخمیر به روش کشت نیمه مداوم (fed batch) صورت گرفت. اجزای محیط تولید به صورت ذیل بهینه سازی شد: گلوکز ۸۰، آب پنیر ۵۰ و پودر خیسانده ذرت ۲۰ گرم در لیتر. شرایط بهینه تخمیر به صورت دمای ۴۲ درجه، دور همزن rpm:001 و pH:6/1 به صورت سیستم بی هوازی به دست آمد. میزان تلقیح نیز ۱۰% حجم مایع فرمانتور بود و اندازه گیری اسید لاکتیک تولید شده به روش رنگ سنجی صورت گرفت. در فرمانتور ۲۰ لیتری در روش کشت غیر مداوم در مدت زمان ۴۴ ساعت ۸۹ گرم بر لیتر اسید لاکتیک تولید شد و در روش کشت نیمه مداوم که در سه نوبت گلوکز به صورت محلول ۳۲۰ گرم گلوکز در ۱۵۰ ml آب مقطر اضافه شد که در زمان ۱۸۸ ساعت، ۲۳۵ گرم بر لیتر اسید لاکتیک تولید شد. بهترین بهره وری (Productivity) به دست آمده ۲/۰۲g/lh بود. سپس تولید در فرمانتور ۷۵۰ لیتری scale up شد که به روش کشت نیمه مداوم در دو نوبت گلوکز به میزان ۲۵ گرم در لیتر اضافه شد که در زمان ۶۷ ساعت، ۱۴۴ گرم بر لیتر اسید لاکتیک تولید شد و راندمان ۸۰% با بهره وری ۲/۱۴ g/lh داشت. نمونه ها به روش HPLC نیز آزمایش شدند و نتایج تأکید شدند.