سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید عمیدپور – استادیار و مدیر گروه مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
محمد ضامن – کارشناس ارشد رشته مهندسی سیستمهای انرژی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیا
سیدمهدی سوفاری – کارشناس ارشد رشته مهندسی سیستمهای انرژی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیا

چکیده:

روش رطوب تزنی- رطوب تزدایی هوا یا به اختصار HD ، یکی از تکنولوژ یهایی است که در سالهای اخیر برای تولید آب شیرین توسعه یافته است. این روش براین مبنا استوار است که هوا قابلیت جذب و حمل میزان قابل توجهی بخار آب را دارد. شدت مصرف انرژی حرارتی این روش کمتر از رو شهای معمول تولید آب شیرین است و م یتوان تمام یا بخش اعظم انرژی حرارتی مورد نیاز آن را از طریق انرژی خورشید تأمین نمود. به همین دلیل برای مناطقی که دسترسی به منابع انرژی فسیلی را ندارند، بسیار مناسب است. تکنولوژیHDدر نقاط مختلف دنیا در حال توسعه
است. در این مقاله به تشریح فرآیند ترمودینامیکی و تکنی کهای اجرایی روش، پرداخته خواهد شد.