سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطاالله بهرامی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
میرمحمدعلی میرمحمدی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
لعیا شهداد – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معدن- دانشگاه ارومیه
میرصالح میرمحمدی – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه تولید و بکارگیری مصالح ساختمانی سبک و در عین حال عایق صوت و حرارت به سرعت رو به گسترش است و در این زمینه آیین نام هها و ضوابطی نیز از طرف سازمانهای مربوطه تعریف و برخی از آنها اجرایی شده است . تحقیق حاضر با توجه به موارد فوق و با هدف استفاده از زغالسنگ های کم عبار استان آذربایجان غربی انجام شده است . در اجرای این تحقیق دو نمونه از زغالسنگ هایکم عیار استان با درصد خاکستر متفاوت انتخاب و آجرهایی با صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰درصد زغال تهیه و در ،مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی مورد پخت قرار گرفت . آزمایشات برای اندازه گیری تخلخل، وزن مخصوص، مقاومت فشاری تک محوری، تست برزیلی و مقاومت خمشی بر روی نمونه ها انجام و نشان داد که با افزایش درصد زغالسنگ مصرفی در آ جرها، تخلخل با روند ثاب تی افزایش و مقاومت ها و وزن مخصوص کاهش می یابد. بررسی نتایج حاصل و مقایسه آنها با استانداردهای مربوطه نشان می دهد که می توان آجرهای تولیدی را در بخش های مختلف ساختما ن ها بکار برد، ضمن اینکه زغال موجود در ترکیب آجر به دلیل داشتن ارزش حرارتی قابل توجه می تواند در صرفه جویی هزینه های سوخت کور ههای آجرپزی نیز مؤثر باشد.