سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن ریحانیان – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
رامین ابراهیمی – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
محمدمحسن مشکسار – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق به منظور ایجاد ساحتار نانو، آلومینیوم خالص تجاربی به روش BC وتا هشت مرحله تحت فرایند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAE) قرار گرفت. ریز ساختار ماده درمقطع پس از مراحل مختلف اکستروژن ، توسط آنالیز پراش الکترون های تفرق یافته (EBSD) و میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM) بررسی گردید. نتایج نشان دادند که پس از مرحله هشتم یک ریز ساختار همگن با دانه های بسیار ریز شامل مرزدانه های زاویه بزرگ (۷۲ درصد) تشکیل می شود. میانگین اندازه دانه پس از مرحله هشتم توسط آنالیز TEM , EBSD به ترتیب برابر ۳۸۰ و ۲۱۰ نانومتر اندازه گیری شد.