سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم کرباسی – مربی دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اهمیت و گستردگی کاربرد آلیاژهای نیکل سیلور ( که انواع سنتی آنهـا بـه صـورت محلولهـای جامـدی ازZnو Ni ،Cu هستند ) به دلیل رنگ نقره ای درخشنده، استحکام و مقاومـت بـه خـوردگی بـالای آنهـا مـــی باشـــد . در ایـــن تحقیـــق امکـــان : اســـتفاده ازTi ( فلـــزی ســـازگار بـــا بـــدن ) بـــه جـــایNi و ( فلزی حساسیت زا ) ، تولید آلیاژهای نانوکریستالی ) Cu-Ti-Zn مس سیلور ) با استفاده از آلیاژسـازی مکانیکی و کمینه سازی مقدار Ti در آلیاژهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است .
نمونه های تولید شده تحت آزمایشهای XRD و SEM قرار گرفتند . نتایج به دست آمـده نشـان داد کـه امکان جایگزینی Ni با Ti وجود دارد و می توان مقدار Ni موجود در آلیـاژ ) % ) ٢٢ را بـا حفـظ رنـگ نقره ای آن با کمتر از % ١٠ تیتانیم جایگزین نمود همچنین با بهینه سازی پارامتر های آلیاژسازی مکانیکی می توان به اندازه دانه کریستالی ١٠nm دست یافت، از طرفی مشخص شد بعد از ٥ h آسـیاکاری عـلاوه بر محلول جامد Cu-Ti-Zn فاز TiCu4 نیز ایجاد می شود و ادامه آسیاکاری می تواند منجـر بـه تولیـد آلیاژهای آمورف گردد .