سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرناز شمال نصب – دانشگاه اصفهان، دانشکده زیست شناسی، گروه میکروبیولوژی
گیتی امتیازی – دانشگاه اصفهان، دانشکده زیست شناسی، گروه میکروبیولوژی
سهیلا عباسی – دانشگاه اصفهان، دانشکده زیست شناسی، گروه میکروبیولوژی

چکیده:

با تثبیت ازت، اسید آمینه گلوتامین توسط آنزیم گلوتامین سنتتاز ازاد می شود. باکرتیهایی که فاقد این آنزیم می باشند می توانند از تثبیت ازت آمونیاک تولید کنند. در این تحقیق با استفاده از معرف نسلر تولید آمونیاک توسط چند نمونه از باکتری هایی که قادر به تثبیت ازت هستند بررسی گردیدنتایج نشان داد که پانی باسیلوس تولید امونیاک بیشتری نسبت به ازتوباکتر، آزوآرکوس، ریزوبیوم و غده آزاد می کند. تولید امونیاک طی چندین هفته ادامه یافت. تثبیت ازت به صورت مداوم توسط سلول های پانی باسیلوس که بر روی اسلاید فیکس شده اند نشان می دهد که آمونیاک آخرینمحصول باسیلوس های اسپودار است. این پدیده نمایانگر آن است که از غشاهای این باکتری به عنوان لایه های نانو می توان در تولید آمونیاک استفاده کرد.