سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید رجبی معماری – گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مختار جلالی جواران – گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد رسایی – گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی فروزنده مقدم – گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در دسترس بودن پروتئینهای انسانی نوترکیب باعث تحولی در استفاده از پروتئین های ارزشمند از نظر دارویی در پزشکی بالینی شده است. فروش جهانی پروتئین های داروئی نوترکیب در سال ٢٠٠۵در حدود ١۶ میلیارد دلار تخمین زده می شود. گیاهان یک جایگزین مناسب برای بیان پروتئینهای دارویی زیستی بجای حیوانات یا سیستم های میکروبی می باشند. چون اولاً نسبت به سایر سیستم های تولید از نظر اقتصادی بسیار به صر فه تر می باشد و ثانیاً پاتوژنهای انسانی در سیستم های گیاهی وجود ندارد. از طرف دیگر امکان تولید حجم انبوهی از پروتئین های نوترکیب در گیاهان وجود دارد. از آنجایی که پروتئین های بیگانه ای که در گیاهان بیان می شوند ساختار اصلی خود را حفظ می کنند می توان از گیاهان تراریخت برای تولید پروتئین ها و پپتیدهایی با ارزش دارویی استفاده کرد که از آن جمله می توان به آنتی بادیها واکسن ها و هورمونهای پستانداران اشاره کرد.برای اولین بار جداسازی وتولید آنتی بادی های تک دومنی نوترکیب جدید علیه MUC1 از منشا شتر تک کوهانه در گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس توسط رهبری زاده و همکاران انجام گرفته و ژن مورد نظردر ناقل فاژمیدی pCANTAB کلون شده بود. در این پژوهش آغازگر مناسب ژن آنتی بادی شتری با توجه به توالی های افزایش دهنده بیانی در سیستم های گیاهی طراحی گردید و ژن مورد نظردر ناقل بیانی pBI121 کلون گردید. ناقل بیانی حاوی ژن مورد نظر در باکتری E.coli تکثیر و سپس یاکتری Agrobacterium tumefaciens نژاد LBA4404 منتقل گردید. انتقال ژن مورد نظر به سلول گیاه توتون( Nicotiana tabacum L. ‘Xanthi’ ) از طریق آگروباکتریوم (Agrobacterium tumefaciens) انجام شد. جهت انتخاب سلول های تراریخت از محیط کشت حاوی کانامایسین با غلظت ٢۵ و۵٠ میلی گرم در لیتر استفاده و گیاهان توتون مقاوم انتخاب شدند. بررسی مولکولی گیاهان مقاوم با استفاده از PCR وجود ژن آنتی بادی تک دومنی رادر گیاهان موردنظر تایید کرد.