سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر فرضی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب
فرشته نعیم پور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب
پریسا حجازی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر پارامترهای مختلف فرایندی بر تولید آنزیم پکتیناز توسط آسپرژیلوس فوئتیدوس درکشت لرزان مورد بررسی قرار گرفته است. برای کشت قارچ، از سبوس گندم و تفاله سیب به عنوان منابع کربنی استفاده شده است. تاثیر ، متغیرهای دور شیکر، دما ، pH اولیه و نسبت تفاله سیب و سبوس گندم بر تولید آنزیم با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی بررسی شده است. آنالیز واریانس نتایج حاصل نشان داد که ترکیب برابر دو سوبسترا ، PH اولیه ٥، دمای ۳۰درجه سانتیگراد و دور ٢٠٠ منجر به تولید آنزیم با فعالیت بیشینه برابر ۷/۹U/ml میگردد. آزمایش معتبرسازی شرایط بهینه پیش بینی شده انجام گرفت و صحت پیش بینی تاگوچی را تایید نمود.