سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین ملیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید عبادی – استادیار دانشکده مهندسی مقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
فرشید فرنود احمدی – دانشجوی دکترای فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از منابع تهیه داده های مکانی برای ورد به GIS اطلاعات مکانی حاصل از روشهای فتوگرامتری است. روش مرسوم تولید این داده ها که شامل آماده اسزی آنها برای ورود به GIS، پس از تهیه در قالب نقشه های رقومی می باشد، بسیار وقت گیر و هزینه بر است و از آنجایی که بدون استفاده از مدل فتوگرامتری انجام می گیرد، سبب کاهش قابلیت اعتمادپذیری داده ها می گردد (off-line approach). محیط های CAD که در اغلب سیستم های فتوگرامتری به عنوان محیط رقومی سازی خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، دارای توابع قدرتمندی هستند که در روند آماده سازی داده ها برای ورود به GIS مورد نیاز می باشند و به دلیل سهولت و گسترش استفاده از آنها، روند تولید اطلاعات آماده سازی شده را تسهیل می بخشند. با توجه به قابلیتهایی که سیستم های شیءگرا در مدلسازی عوارض جهان واقعی و پیچیدگی های راوبط بین آنها دارند، روش پیشنهادی این مقاله برای حل قسمت عمده ای از مشکلات موجود در روند کنونی آماده سازی داده ها برای GIS، تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CAD به کمک یک رابطه شیءگرا می باشد، به طوری که آماده سازی داده ها، توسط این رابط، بر اساس روابط منطقی بین عوارض، همزمان با عملیات رقومی سازی آنها از روی مدل فتوگرامتری انجام گیرد. بر این اساس سیستم OCBPS با تلفیق سیستم فتوگرامتری PHOTOMOD و سیستم MICROSTATION CAD با استفاده از یک سیستم روابط منطقی بین عوارضی، روشی مناسب جهت حذف اتوماتیک قسمت عمده ای از خطاهای به وجود آمده در روند تولید داده های مکانی برای ورود به GIS و ساختاردهی به این داده ها، همزمان با عملیات رقومی سازی عوارض از روی مدل فتوگرامتری می باشدو بدین ترتیب ضمن کاهش هزینه و زمان تولید داده های مکانی و حفظ قابلیت عتمادپذیری آنها، امکان استفاده از اطلاعات توصیفی در راستای برقراری بهتر توافیق منطقی بین عوارض میسر می گردد.