سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد شکرالهی – مرکز تحقیقات شیمی و مهندسی شیمی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد خشنودی – مرکز تحقیقات شیمی و مهندسی شیمی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
نرگس خانپور – مرکز تحقیقات شیمی و مهندسی شیمی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود حق شناس – مرکز تحقیقات شیمی و مهندسی شیمی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مشکلات عمدة جهان امروز، آلودگی و تخریب محیط زیست است . بخشی از عوامل آلوده کنندة محیط زیست هم ضایعات کشاورزی می باشند . از جمله مهمترین آنها می توان به خرمای ترش شده اشاره کرد که با استفاده از فرایندهای بیوتکنولوژی می توان از این خرمای ترش و ضایعاتی، فراورده های مفیدی تولید نمود . در این پژوهش تبدیل ضایعات خرما به اتانول توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه و به روش تخمیر حالت غوطه ور مورد بررسی قرار گرفته است .
مقادیر بهینة غلظت مادة جامد محلول ) ) T.S.S ، میزان تلقیح، زمان و pH ، از لحاظ میزان اتانول تولید شده و قند کاهش یافته در طی فرایند تخمیر، تعیین شدند . بعلاوه، تغییرات pH طی تخمیر ثبت و اثر این تغییرات بر میزان قند باقی مانده مشخص شد . همچنین اثر تغییرات غلظت قند اولیه بر میزان تولید اتانول بررسی شد . در ضمن اثرات استریل کردن سیستم، ورود و خروج
گاز، افزودن منابع مختلف نیتروژن و فسفر ( به عنوان مکمل غذایی مناسب برای مخمر ) و تأثیر غلظتهای مختلف اکسیژن و دی اکسید کربن بر افزایش مصرف قند و به دنبال آن افزایش بازدة تولید اتانول بررسی و تعیین شد . سپس تفالة نهایی که یک مادة دور ریختنی و در ضمن آلاینده بود، توسط نوعی قارچ از پروتئین غنی سازی شد . این مادة غنی شده از پروتئین که بدین ترتیب به دست آمد، می تواند به عنوان یک مکمل غذایی بسیار مناسب جهت خوراک دام مصرف شود . در نهایت معادلات سینتیکی تولید اتانول و کاهش قند تعیین گردید