سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ارام تیرگر – گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ، دانشگ
فریده گلبابایی – گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ، دانشگ
سلیمان خواجی – گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ، دانشگ
سیدجمال الدین شاه طاهری – گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ، دانشگ

چکیده:

کروم شش ظرفیتی یکی از عوامل آلوده کننده هوا است که مواجه با آن از سوی بسیاری از سازمان ها سرطانزا شناخته شده است . شدت خطر ، کثرت افراد در معرض بویژه در محیط های کار و پائین بودن تراکم مجاز مواجهه موجب می گردد تا استفاده از دقیق ترین شیوه های نمونه برداری ، آماده سازی ، تجزیه و کنترل و همچنین بررسی عوامل موثر در تعیین تراکم الودگی هوا نظیر نوع فیلتر نمونه برداری ، در اختیار داشتن تولید کننده میست بسیار کمک کننده است ، هدف از این مطالعه ساخت اتمسفر یکنواخت و استفاده از آن جهت مقایسه فیلترهای مختلف بوده است با اقتباس از یک وان آبکاری کروم سخت که قسمت اعظم آن CrO3 است منبعی از تولید میست ، طراحی و ساخته شد. به منظور کنترل شرایط نمونه برداری محفظه ای از جنس پلکسی گلاس دارای ۶۰منفذ در سه ردیف با فواصل معین در بالای تولید کننده میست نصب گردید . با استفاده از ۴۸ سری نمونه برداری همزمان توسط چهار نمونه بردار رو بسته منطبق با روش ۷۶۰۰NIOSH ، یکنواختی تراکم درون محفظه نمونهبرداری مورد بررسی قرار گرفت . فیلتر های PVC ,MCE ,PTFE و QFF نیز بعنوان فیلترهای توصیه شده بطور مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفتند . آزمون آنالیز واریانس روی داده های مربوط به نمونه های همزمان گویای عدم اختلاف معنی دار بین تراکم میست کروم در جایگاه های مختلف بود ( ۰/۸۵۵=P-Value ) . این آزمون در مقایسه فیلترهای مختلف نیز گویای اختلاف آماری معنی دار نبوده است ( ۰/۰۵ > P ) البته فیلترهای PVC دارای بالاترین تراکم قرائت شده و کمترین ضریب تغییرات بوده اند . منبع تولید کروم شش ظرفیت از یکنواختی لازم برای انجام بررسی های مقایسه ای برخوردار می باشد . فیلترهای مختلف نمونه برداری بر پایه یافته های آزمایشگاهی فاقد اختلاف معنی دار آماری بوده و هم ارز شناخته می شوند . با توجه به یافته ها ، مناسبترین فیلتر جهت نمونه برداری از کروم شش ظرفیتی هوا فیلترهای PVC تعیین می گردد.