سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هومن رؤفی –
مهین آذر – دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و

چکیده:

تولید اسید سوکسینیک و کاربرد آن در صنایع غذایی به طور کلی از چند دیدگاه قابل بررسی می باشد که به شرح زیر است. از دیدگاه علوم پایه اسید سوکسینیک از نظر شیمیایی یک اسید دی کربوکسیلیک خطی بوده و نام علمی آن ۱و۴ اسید بوتان و دی اوئیک با فرمول خطی COOH-CH2-CH2-COOH می باشد. این اسید در شرایط معمولی توسط گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم به عنوان یکی از متابولیتهای عادی آنها تولید می شود. دیدگاه میکرویولوژی اسید سوکسینیک یک واسطه معمولی در مسیر متابولیک چند میکروارگانیسم است که از میان آنها سه باکتری
۱/ آنئروبیواسپیریلوم سوکسینی سیپرودوسنتز (Anaerobiospirillum succiniciproducens)
2/ اکتینوباسیلوس سوکسینوژنز (Actinobacillus sucinogenes 130Z) 130Z
3/ اشریشیاکلی (Escherichia coli)
به طور شاخص قادر به تولید اسید سوکسینیک می باشد و دو باکتری ۱و۲ سوکسینات را از طریق مسر کربوکسی کیناز (PEP) تولید نموده و باکتری ۳ ازشش کسیر فادر به تولید سوکسینات بوده و مسیر کربوکسی کیناز (PEP) نقش کوچکی در آن دارد. دیدگاه شیمی مواد اسید سوکسینیک به دلیل ساختار شیمیای خاص خود می تواند به عنوان پایه به مواد شیمیایی متفاوتی از جمله ۱و۴ بوتان دی ال ، تتراهیدروفوران، گاما بوتیرولاکتون، آدی پیک اسید ، ان متیل پیرولیدون و استرهای آلفاتیک خطی تبدیل شود که هر یک دارای جایگاه ویژه ای در صنایع مربوط می باشد. از دیدگاه صنایع غذایی اسید سوکسینیک به صورت ترکیب در صنایع غذایی کاربردهای متفاوتی دارد که دو نمونه آن یکی سوکسینات سدیم بوده که افزایش دهنده طعم است و می تواند جانشین منوسدیم گلوتامات شود و دیگری شناسته سوکسینه شده است که به عنوان یک عامل ضخامت بخش مورد استفاده قرار می گیرد. از دیدگاه اقتصادی اسید سوکسینیک به دلیل ویژگی های خاص خود و مشتقات حاصل ازآن دارای چهار بازار عمده د رجهان می باشد که شامل صنایع مواد شوینده، صنایع فلزی، صنایع داروسازی و صنایع غذایی است.