سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین ملیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
حمید عبادی – استادیاردانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
فرشید فرنوداحمدی – دانشجوی دکترای فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

اطلاعات مکانی حاصل از روشهای فتوگرامتری از مهمترین منابع تهیه داده های مکانی بر ای ورود به GIS می باشند . روش مرسوم تولید این داده ها که شامل آماده سازی آنها برای ورود به GIS ، پس از تهیه در قالب نقشه های رقومی می باشد، بسیار وقت گیـر و هزینـه بـر است و از آنجایی که عملیات ویرایش داده های مکانی معمولاً بدون استفاده از مدل فتوگرامتری انجـام مـی گیـرد، سـبب کـاهش قابلیـت اعتماد پذیری داده ها می گردد(Off-line approach) .
محیطهای CAD به عنوان محیط رقومی سازی خارجی اغلب سیستمهای فتوگرامتری ، به دلیل دارا بودن توابع قدرتمند ویرایشی و نیز سهولت و گسترش استفاده از آنها، روند تولید اطلاعات ساختاریافته برای GIS را تسهیل می بخشند . همچنین با توجه به قابلیتهایی که سیستمهای شئ گرا در مدلسازی و کنترل روابط منطقی و توپولوژیکی میان عوارض دارا هست ند، روش پیشنهادی ایـن مقالـه بـرای بهبـود روند کنونی آماده سازی داده ها برای GIS ، تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و CAD به کمک یک سیستم رابط شئ گراست به طـوری کـه این سیستم توانایی ساختاردهی به داده های مکانی ، بر اساس روابط منطقی بین عوارض، همزمان بـا عملیـات رقـومی سـازی عـوارض را داشته باشد .
بر این اساس سیستم ۱ OCBPS2 با تلفیـق سیـستم فتـوگرامتری Photomod و سیـستم Microstation CAD بـا اسـتف اده از یـک سیستم رابط شئ گرا با هدف ساختاردهی به داده های مکانی مربوط به عارضه راه طراحی و پیاده سازی شد . تست موفقیت آمیز سیستم فوق که امکان دریافت اطلاعات توصیفی در راستای برقراری بهتر روابط منطقی میان عوارض را نیز داراسـت ، بیـانگر ایـن مطلـب اسـت کـه استفاده از روابط منطقی بین عوارض، روشی مناسب جهت حذف اتوماتیک بخش عمده ای از خطاهای ایجاد شده در داده هـای مکـانی و ساختاردهی آنی به آنها برای ورود به GIS می باشد . (On-line approach) بدین ترتیب ضمن کاهش هزینه و زمان تولید داده هـای مکانی و حفظ قابلیت اعتمادپذیری آنها ، امکان استفاده از اطلاعات توصیفی در راستای برقراری بهتر توافق منطقی بین عـوارض و ایجـاد ساختار مناسب برای داده های مکانی میسر می شود .