سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیرین ملیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
حمید عبادی – استادیار دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
فرشید فرنود احمدی – دانشجوی دکترای مهندسی فتوگرامتری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو

چکیده:

اطلاعات مکانی حاصل از روشهای فتوگرامتری از مهمترین منابع تهیه داده های مکانی برای ورود به GIS می باشند . روش مرسوم تولید این داده ها که شامل آماده سازی آنها برای ورود به GIS پس از تهیه در قالب نقشه های رقومی می باشد، بسیار وقت گیر و هزینه بر است و از انجایی که عملیات ویرایش داده های مکانی معمولا بدون استفاده از مدل فتوگرامتری انجام می گیرد، سبب کاهش قابلیت اعتمادپذیری داده ها می گردد. (off-line approach) . از این رو در این مقاله از روش جدیدی برای آماده سازی داده های مکانی استفاده شده است. در این روش ویرایش و ساختاردهی به داده های مکانی با تاکید بر برقراری روابط منطقی بین عوارض همزمان با عملیات رقومی سازی (تبدیل) عوارض از روی مدل تشکیل شده در سیستم فتوگرامتری انجام می شود (On-line approach) به منظور دستیابی به این امر از تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای CAD به کمک یک رابطه شی گرا استفاده می شود. زیر بسیاری از سیستمهای فتوگرامتری از سیستمهای CAD به دلیل توانمندیهایی که در ذخیره بازیابی، ویرایش و مدلسازی سه بعدی داده های مکانی دارند به عنوان محیط رقومی سازی خارجی استفاده می کنند. همچنین با در نظر گرفتن قابلیتهای ساختارهای شی گرا در مدلسازی و کنترل روابط منطقی و توپولوژیکی میان عوارض از این ساختار برای طراحی سیستم رابط استفاده میشود. این سیستم وظیفه انجام ویرایشها و کنترل و برقراری روابط منطقی بین عوارض را به منظور ساختاردهی بهداده های مکانی بر عهده دارد. به این ترتیب داده های مکانی پس از انجام عملیات آماده سازی به محیط ترسیم CAD ارسال می شوند. این داده ها که قسمت عمده ای از ویرایشهای لازم بر روی آنها اعمال شده است پس ازتغییر فرمت آماده ورود به محیطهای GIS هستند.
بر این اساس سیستم (Object – oriented CAD Based Photogrammetric System) OCBPS2 با تلفیق سیستم فتوگرامتری Photomod و سیستم Microstation با استفاده از یک سیستم رابط شی گرا با هدف ساختاردهی به داده های مکانی مربوط به عارضه راه که یکی از عمومی ترین عوارض ترسیم شده در نقشه های بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس است. طراحی و پیاده سازی گردید. دراین سیستم امکان دریافت اطلاعات توصیفی در راستای برقراری بهتر روابط منطقی میان عوارض نیز وجود دارد. با توجه به تست موفقیت آمیز این سیستم ضمن بهبود نقایص روش off-line خطاهای خاص هر عارضه نیز که ماهیت آن بر می گردند همچون خطاهای عمومی عوارض مختلف ویرایش می شوند. علاوه بر این مراحل واسط بین رقومی سازی عوارض و تولید داده های مکانی ساختار یافته برای GIS که قسمت های مختلف ویرایش، استرئوچک و NTDE را در خط تولید این داده ها شامل می شود تا حد چشمگیری کاهش می یابد.