سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول صدیقی بنابی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک
پرویز زبده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، دانشکده فیزیک

چکیده:

این مقاله گزارش دستیابی به نتایج جدید، در زمینهی کاربرد لیزر در تولید الکترون ها با پهنای باریک انرژی میباشد. در بخش نظریه با ارائه الگوی جدید رژیم شتابدهی حباب بیضی شکل در مقابل الگوی کروی قبلی، نشان داده میشود که کیفیت باریکهی الکترونی حاصل دارای پخششدگی بسیار کمتری نسبت به روشهای دیگر می باشد. این موضوع به دلیل تاثیرپذیری کمتر انرژی الکترون از کشیدگی طولی حباب در مقایسه با انقباض عرضی در این رژیم میباشد. در بخش عملی این مقاله، گزارش تولید باریکهی الکترونی شبه تکانرژی با استفاده از تمرکز یک لیزر بیست تراواتی با دوام زمانی سی فمتوثانیه روی گاز هلیوم، ارائه شده است