سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید میرزانژاد – گروه فیزیک دانشگاه مازندان
فرشاد صحبت زاده – گروه فیزیک دانشگاه مازندان
مهدی عصری – گروه فیزیک دانشگاه مازندان
کبری قنبری – گروه فیزیک دانشگاه مازندان

چکیده:

برهمکنش غیر خطی پالس لیزری فوق کوتاه با فرکا نس متغیر، با پلاسمای یکنواخت در یک بعد مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت . نـشان داده شده است که پالس با فرکانس متغیر مثبت می تواند دامنه میدان عقبه را بطور قابل توجهی افزایش دهد . بعـلاوه مقـدار بهینـه طـول پـالس در حدود /.۲ λp بدست آمده است