سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
رضا یوسفی – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف
رضا فیروزکوهی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امواج دریا ماهیتی پیچیده و نامنظم دارند. بر این اساس مدلسازی تجربی آنها در آزمایشگاه یک موضوع مهم تحقیقاتی طی سالهای اخیر بوده است. در مقاله حاضر نحوه طراحی، ساخت و تولید امواج نامنظم دو بعدی در یک کانال طویل تشریح شده است. در گام اول برای شبیه سازی سری نامنظم امواج از روش دامنه طیفی معین یا DSA استفاده شده است. طیف مطلوب، طیف پیرسون – ماسکوویتز انتخاب شده و مقیاس مدلسازی ۱/۱۰۰ در نظر گرفته شد. برای اعمال تصحیح بر طیف ورودی تا رسیدن به میزان خطای مطلوب از اصول و مبانی پردازش سیگنالهای استفاده شده که منجر به یک استراتژی کنترل بهینه گردیده است. نمونه گیری از امواج ، برای اولین بار توسط روش پردازش تصاویر صورت گرفته است که در مقایسه با روشهای متداول از پاسخ فرکانسی بالایی برخوردار است. کانال موجساز فوق امکان بررسی عمیق تر سینماتیک امواج و سپس تاثیرات اینگونه امواج را بر سازه ها و سواحل فراهم می آورد. این موارد محورهای آتی استفاده از تجهیزات و روش پردازش اطلاعات هستند.