سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید قصاب زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
جعفر توفیقی داریان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
سارا شریفیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق شکست حرارتی نفت سفید تهیه شده از برج تقطیر اتمسفری برای تولید اتیلن و پروپیلن در یک واحد آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برش نفتی مورد آزمایش دارای جرم مولکولی متوسط ۱۴۵ و بازه جوش درجه سانتیگراد ۱۶۸/۲-۲۵۳/۰ میباشد. دمای واکنش، شدت جریان خوراک هیدروکربنی و نسبت بخار به خوراک به عنوان پارامترهای عملیاتی انتخاب و مجموعهای از آزمایشها به روش (Central Composition Design) CCD طراحی شد. در این آزمایشها دمای خروجی راکتور (COT) در بازه دمایی ۸۵۰-۷۷۵درجه سانتیگراد تغییر داده می شود. باتوجه به پارامترهای عملیاتی انتخاب شده زمان ماند از ۰/۱۵ تا ۰/۴۰ ثانیه تغییر میکنند. نتایج بدست آمده از آزمایشها نشان میدهد بازده اتیلن و پروپیلن به ترتیب از ۱۴/۳ و ۲۹/۴ و ۱۶/۷ درصد جرمی متغیر است.