سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره منصوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه
سهیلا یغمایی – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش ، کیتوسان از گونه قارچ آسپرژیلوس نایجر ۵۰۱۲ ، در محیط کشت کنجاله سویا به روش بیولوژیکی تولید شد. این استخراج در شرایط مختلف انجام شد . تغییر رطوبت محیط کشت ، تغییر میزان میکروارگانیسم های تلقیح شده به محیط کشت ، تغییر میزانpH هنگام افزودن سود ۲ نرمال به مایع حاصل از سانتریفوژ در زماناستخراج ، شرایط مختلف استخراج کیتوسان می باشند. کیتوسان استخراج شده در این موقعیت ها با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نوع و رطوبت محیط کشت ، میزان میکروارگانیسم های تلقیح شده ،میزانpH استخراج یا بعبارت کلی روش های عمل آوری در ساختار بلوری ، ساختار شیمیایی ، رنگ ، مقدار و کیفیتمحصول اثر دارد. آزمایشهای تشخیص کیفی و شناسایی کیتوسان بدست آمده در این پژوهش شامل اسپکتروفتومتری مادون قرمز می باشد.