سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مهدی فر – گروه فیزیک ، دانشگاه شهرکرد گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، گروه فیزیک، د
شهرام دهدشتی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
رسول رکنی زاده – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان پژوهشکده لیز

چکیده:

دراین مقاله به بررسی در هم تنیدگی تولید شده توسط یک شکافنده ی پرتو، درحالتی که حالت همدوس روی سطح کرده در یک ورودی آن و حالت خلا در ورودی دیگر آن قرار داده شده باشد. خواهیم پرداخت، بااستفاده از آنتروپی خطی نشان خواهیم داد که میزان درهم تنیدگی به پارامتر خمیدگی کره هایی که حالت های همدوس برروی آنها ساخته شده و به بعد فضای هیلبرت متناظر با آن ها وابسته می باشد.