سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هلیا صالین – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت
شاهرخ شاه حسینی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت
حامد تفضلی شادپور –

چکیده:

صمغ زانتان که توسط باکتری زانتوموناس کمپستریس تولید می شود، یکی از مهمترین صمغ های تجاری می باشد. نیاز سالیانه بازار جهانی به این صمغ با میزان ۵% تا ۱۰% افزایش می یابد. در این مقاله باکتری زانتومونای کمپستریس در محیط و شرایط بهینه، که از تحقیقات قبلی به دست آمده در یک بیو راکتور همزده در حالت ناپیوسته کشت داده شد. هدف از این تحقیق بررسی نمودارهای رشد باکتری، تولید زانتان و میزان مصرف گلوکز و نیترات آمونیوم بود. همچنین فرایند تولید زانتان با مدل سینتیکی غیر ساختاری مدل سازی شد. در این مدل برای محاسبه نرخ رشد ویژه از معادله موناد استفاده شده است. مقایسه عینی پیش بینی های مدل با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که این مدل قادر است یک توصیف منطقی از فرایند ارائه نماید.