سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدمحمد رئوف حسینی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سعید میرزاده – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محمد رنجبر – بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:
روشهای شیمیایی و فیزیکی مختلفی برای سنتز نانوذرات فلزی بکار گرفته میشوند. لیکن، این روشها آکنده ازمشکلاتی مانند استفاده از حلالهای سمی، تولید محصولات جانبی خطرناک و مصرف بالای انرژی میباشند. در این پژوهش، نانوذرات سولفید مس و روی با استفاده از روش زیستی و بکارگیری قارچFusarium oxysporum که از نظرهزینه، ارزان و دوستدار محیط زیست میباشد، تولید شد. نانوذرات حاصل، با استفاده ازUV-visطیف سنجی فلورسنس، طیف سنجی مادون قرمزFTIR)تجزیه حرارتیTG-DSCطیف سنجی جرمیMS) و میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM)شناسایی شده و نشان داده شد که نانوذرات مس بدست آمده، دارای ترکیب کولیتیCuS) و از دیدگاه شکلشناسی، کروی و دارای اندازه ۵-۲nmبوده و توسط هالهای از پروتئین به قطر ۲۰nm پوشیده شدهاند. همچنین، نانوذراتسولفید روی نیز دارای شکل کروی و اندازه متوسط آنها حدود۴۰nm بود.