سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم صالحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران دهقانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحامد ابوطالبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میلاد محمدزاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ساختار جامدات تحت تأثیر پارامترهای انجماد مخصوصا سرعت سردکردن و تحت سرمایشقرار دارد.به خوبی مشخصشده است که سرعت انجماد نقشمهمی در زمینه اصلاح ساختار فلزات بازی می کند و در نتیجه قویا بر روی خواصمکانیکی تاثیر میگزارددر این تحقیق تولید ساختار نانو و خواصمکانیکی حاصل از آن در آلیاژ Al6061 بوسیله روش چرخاندن آزاد مذابmelt spinningمورد بررسی قرار گرفت. نمونه های نواری شکل بدستآمده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)میکروسکوپ نیروی اتمیAFM)تفرقاشعه ایکسXRDو میکروسختی بررسی شدند. همچنین نمونههای نواری شکل حاصل از انجماد سریع با نمونههای بدستآمده از فرآیندهای معمول ریختهگری مقایسه شدند. بررسی انجام شده توسطتفرق اشعهXRD) Xنشان میدهد که اندازه دانهها در محدوده نانومتری قرار دارد.نتایج آزمایشAFM و SEMبیانگر وجود رسوب های نانو سای ز در زمینه میباشند. مقادیر میکروسختی حاصل ازساختار نانو ۲ برابر مقادیر بدستآمده ازساختارهای به دستآمده در ریختگی معمولی میباشند