سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلی ماجدی –

چکیده:

از آنجا که سلولها ی دندرتیک قادر به القاء پاسخ ایمنی بر علیه تومور می باشند امروز علاقه فزا ینده ای به بکارگیری این سلولها در زمینه ها ی مختلف تحقیقاتی و بالینی وجود دارد در ا ین بررسی سلولهای دندرتیک از مونوسیت خون محیطی افراد سالم تولید تا ویژگی های آنها به منظور استفاده در امر ایمونوتراپی تومورمورد بررسی قرار می گیرد . بخشی از سلولها ی تک هسته ا ی خون محیطی که بعد از دوساعت انکوباسیون به ته پلاست یک می چسبند در حضور جی . ام – سی . اس . اف و اینترلوکین چهار به مدت پنج روز کشت داده شده و سپس به مدت دو روز با تی . ان . اف آلفا مجاور شدند تا بالغ شدند محیط کشت بکار رفته آر . پی . ام . آی هزارو ششصدوچهل حاو ی ده درصد اف . بی . اس بوده است بررسی مورفولوژیک سلولها ی دندرتیک تولید شده بوسیله میکروسکوپ نوری و تعیین فنوتیپ آنها با استفاده از فلوسیتو متری صورت گرفت .
بررسی موفولوژیک طی روند بلوغ نشان داد که با اضافه شدن فاکتورها ی بلوغ در روز هفتم شصت تا هشتاد درصد آنها سلولهای همگون بزرگ با زوائد دندرتیک ز یاد و مشخص و هسته بزرگ واقع در خارج از مرکز سلول بودند که با و یژگی های توصیفی برای دندرتیک سلها . همخوانی داشته است .
بررسی فنوتیپ سطحی با دستگاه فلوسا یتومتری نشان داد که میزان بیان آنتی ژن سی دی چهارده به سی وپنج درصد کاهش یافته و میزان بیان آنتی ژن سی . دی هشتادوسه به دوازده و نیم درصد افزا یش یافت و با افزودن تی . ان . اف آلفا که عامل بلوغ دندرتیک سطحی است میزان بیان سی . دی چهارده باز هم کاهش به ده درصد رسید و میزان بیان در سی . دی هشتادوسه به چهل درصد و میزان بیان اچ . ال . ای . دی . آی به نودوپنج درصد رسید که این نتایج بیانگر کاهش آنتی ژنهایسطحی مونو یت و افزا یش آنتی ژن سطحی دندرتیک است . تولید سلولها ی دندرت یک از سلولها ی تک هسته ا ی خون محیطی می تواند به منظور انجام تحقیقات پا یه و بالینی به و یژه در ا یمونوتراپی سرطان است فاده شود با مجاور سازی سلولهای دندرت یک نابالغ با انواع مختلف آنتی ژنها ی توموری و القاء بلوغ در آنها میتوان از ا ین سلولها در واکسیناسیون بیماران مبتلا به سرطان استفاده کرد .