سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی محمد احمدی – دانشکده فیزیک زمایشگاه لایه نازک دانشگاه علم وصنعت ایران
رسول اژنیان – دانشکده فیزیک زمایشگاه لایه نازک دانشگاه علم وصنعت ایران
موسی نخعی بدرآبادی – دانشکده فیزیک زمایشگاه لایه نازک دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد مرادی – دانشکده فیزیک زمایشگاه لایه نازک دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق یک نمونه سلول خورشیدی ازمواد آلی پریلن وفتالوسیانین مس در خلاء ۱۰ mbar ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت . نمونه ها قبل تبخیر در خلاء به این صورت آماده شد . برای آماده سازی پریلن از حلال کلروفورم استفاده شده و پس از خشک کردن، کلوخه های باقیمانده را در بوته مولیبدن قرار داده ایم . فتالو سیانین مس را در حلال سیکلوهگزانون حل نموده و پس از خشک شدن تکه های آن را در بوته مولیبدنی جداگانه جاسازی نموده و هردو را به ترتیب بر روی الکترود رسانای شفاف ۳ ITO لایه نشانی شده بر روی شیشه آزمایشگاهی ، به روش تبخیر حرارتی لایه نشانی شد . سپس منحنی جریان – ولتاژ آن رسم گردید . وخصوصیات فتوولتائیک آن بررسی شد